Reklamacije i povrat robe

Ako imate bilo kakve primjedbe na proizvod koji ste kupili kod nas, molimo kontaktirajte
• Broj telefona +385 98 1625 142
• ili nam jednostavno pišite na adresu [email protected]

Provjerit ćemo Vašu reklamaciju u najkraćem roku i maksimalno Vam izaći u susret.

Webshop narudžbe
Ako imate primjedbe na proizvod koji ste kupili u našem webshopu, molimo Vas da nam pošaljete e-poruku sa slikom proizvoda ili oštećenja i broj Vaše narudžbe na adresu e-pošte: [email protected].

Oštećenja pri transportu
Nažalost, ponekad se događa da se roba ošteti na putu do Vas. Da bismo bili u mogućnosti nadoknaditi Vam štetu nastalu pri transportu, trebali biste je što prije prijaviti, a najkasnije u roku od pet dana od dana primitka pošiljke. Pošaljite nam e-poruku s brojem narudžbe, kratkim opisom i slikom oštećenja na adresu e-pošte: [email protected]. Nakon toga ćemo u najkraćem mogućem roku utvrditi štetu i dogovoriti zamjenu ili nadoknadu štete.

Uputa o pravu potrošača na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača kupci potrošači imaju pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora sklopljenog za proizvode i usluge iz [email protected] Webshopa kako slijedi.
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, trebate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu:

Vježbaonica sreće, obrt za edukaciju, izdavaštvo i savjetovanje, vl. Tamara Vučković
Okićka cesta 34
Rakov Potok

ili elektroničkom poštom na adresu: [email protected].

U obavijesti navedite svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Molimo učinite to bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Izravne troškove povrata robe snosite sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Izvansudsko rješavanje sporova
Posebnom regulativom Europske unije od 15. veljače 2016. sporove vezane uz mrežnu kupnju moguće je riješiti uz pomoć platforme za online rješavanje sporova kojoj možete pristupiti klikom na link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Ako naiđete na problem tijekom mrežne kupnje unutar EU-a (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.), svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.
Platforma za internetsko rješavanje sporova jedinstvena je ulazna točka koja europskim potrošačima i trgovcima omogućuje da riješe sporove oko domaće i prekogranične kupnje preko interneta. To se postiže upućivanjem sporova nacionalnim tijelima za alternativno rješavanje sporova koja su povezana s platformom i koja su države članice odabrale u skladu s kriterijima kvalitete

Obrazac za jednostrani raskid ugovora
1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
2. Prima:
Vježbaonica sreće, obrt za edukaciju, izdavaštvo i savjetovanje, vl. Tamara Vučković
Okićka cesta 34
Rakov Potok
telefonski broj: +385 98 1625 142
elektronička pošta: [email protected]
3. Ja, _____________________, ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe_________________, naručene/primljene dana ______________________
– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)
– datum.